UAB Turto centras įgyvendina projektą pagal priemonę „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“

Projekto pavadinimas: Pameistrystės kompetencijų tobulinimas

Projekto numeris: 09.4.3-ESFA-K-827-04-0059.

Projekto tikslas – užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas.

Projekto tikslinė grupė – pareiškėjo ir projekto partnerių darbuotojai.

Projekto įgyvendinimo metu bus vykdoma pagal priemonės finansavimo sąlygų aprašą remiama veikla – įmonių darbuotojų mokymas darbo vietoje, skirtas kvalifikacijai tobulinti.

Projekto įgyvendinimo metu bus apmokyti 260 projekto partnerių darbuotojų. Visi mokymuose dalyvavę asmenys gaus mokymų baigimo pažymėjimus.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės   švietimas   ir   žmogiškųjų   išteklių   potencialo   didinimas“   09.4.3-ESFA-K-827  priemonę „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“.